Tuổi trẻ rồi sẽ rời bỏ bạn mà đi, ngại gì mà không dám đắm mình trong mưa?