Các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam - cơ hội sau khi tốt nghiệp